Phone

0983313066

Email

[email protected]

Opening Hours

Mon - Fri: 7AM - 7PM

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Anh Ha Noi Thoi bao capẢnh Hà Nội Xưa

Ảnh Hà Nội Thời Bao Cấp

Những năm thời bao cấp là giai đoạn khó khăn của đất nước ta, diễn ra từ năm 1976 – 1986. Đây là giai đoạn mà nền kinh tế nước …